Reset Password

Wettelijke kennisgeving

juli 27, 2021 by Per Schmitz

Overeenkomstig de informatieplicht als bedoeld in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden hieronder de gegevens vermeld van de persoon die verantwoordelijk is voor deze website, alsmede de voorwaarden voor het gebruik van deze website. 

Identificatiegegevens: 

Domeinnaam: medano4you.com

Bedrijfsnaam: MEDANO4YOU S.L.

CIF: B-76806363

Bedrijfsnaam: Avda. Jose Miguel Galván Bello 29, Local 2. 38612. El Médano. S/C de Tenerife.

Maatschappelijke zetel: C/ Ibiza Z-6. 38618. La Tejita. S/C de Tenerife.

Telefoon: +34 629493799

E-mail: info@medano4you.com

Handelsregister van Santa Cruz de Tenerife, TF-63288 Volume 3642 Folio 179 Inschrijving 1

Intellectuele en industriële eigendomsrechten: 

Deze website, evenals de programmering, de bewerking, de compilatie, de elementen die nodig zijn voor de werking ervan, het ontwerp, de logo's, de teksten, de geluiden, de animaties, de software en de andere elementen die erin zijn opgenomen (en die slechts worden vermeld ter illustratie en voor niet-exclusieve doeleinden), zijn eigendom van MEDANO4YOU S.L. en zij beschikt over de nodige rechten, licenties of machtigingen van de auteurs om ze te gebruiken. De gehele inhoud van deze website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom en is naar behoren geregistreerd in de desbetreffende openbare registers. 

Voor elke overdracht, commercialisering, distributie, verspreiding, overdracht, reproductie, opslag of openbare mededeling, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDANO4YOU, S.L. vereist. 

De teksten, logo's of andere inhoud die op deze website voorkomen en geen eigendom zijn van MEDANO4YOU, S.L. behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die als enige verantwoordelijk zijn voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot hetzelfde. De vermelding van deze inhoud op deze website impliceert geen enkele verantwoordelijkheid ervoor, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van hun inhoud. 

Elke gebruiker die opmerkingen wenst te maken betreffende intellectuele of industriële eigendomsrechten kan contact opnemen met info@medano4you.com.

Verantwoordelijkheid: 

MEDANO4YOU, S.L. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de op deze website gepubliceerde informatie indien deze gemanipuleerd of geïntroduceerd is door een derde. 

MEDANO4YOU, S.L. zal alle nodige maatregelen treffen om fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal, overdracht van virussen, enz. te vermijden.

Deze website kan cookies gebruiken om de surfervaring van de gebruiker te personaliseren en te verbeteren en om de werking en de visualisering van deze website te optimaliseren. De gebruikte cookies zijn in ieder geval van tijdelijke aard. De cookies worden enkel geassocieerd met een anonieme gebruiker en zijn of haar computer en geven geen referenties waaruit de persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden afgeleid, noch zullen ze worden gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen. 

In elk geval kan de gebruiker zijn browser configureren om gewaarschuwd te worden over de ontvangst van cookies en de installatie ervan op zijn computer te verhinderen, zonder dat dit de mogelijkheid van de gebruiker om toegang te krijgen tot de inhoud van de website beperkt. 

Deze website kan links of hyperlinks naar andere internetsites bevatten. MEDANO4YOU, S.L. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze websites of hun inhoud. Indien zij kennis neemt van het bestaan van een inhoud die in strijd is met de wetgeving, zal zij overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing en tot het nemen van de gepaste wettelijke maatregelen. 

 MEDANO4YOU, S.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de links die op haar website verschijnen en die naar een externe website verwijzen, noch garandeert zij de beschikbaarheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van materiaal of informatie die in een van deze hyperlinks of andere internetsites zijn opgenomen.

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een server-activiteitenbestand dat de latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om zuiver statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webdiensten, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. te kennen.

Toepasselijk recht en jurisdictie: 

Het Spaanse recht is van toepassing op deze website. Voor elk geschil of geschil met betrekking tot deze website of zijn activiteiten, zal dit recht worden toegepast, met uitsluiting van elk ander recht dat de gebruiker zou kunnen overeenkomen. De rechtbanken en gerechtshoven van Santa Cruz de Tenerife zijn bevoegd voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit het gebruik of de interpretatie van deze website.